IPM-Werkwijze 2023

Integrated Pest Management (IPM) is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe werkwijze voor ieder professioneel bedrijf op het gebied van plaagdierbeheersing. Dit is geen vrijblijvendheid. Ieder professioneel bedrijf moet middels duidelijke registratie kunnen aantonen dat deze verplichte IPM-werkwijze strikt wordt nageleefd. Dus ook wij. Jaarlijks krijgen wij een audit hierop. De eerste audit hebben wij op 4 oktober 2022 met succes volbracht. 12 december 2022 zijn wij officieel IPM-gecertificeerd. Hieronder leest u wat dit voor u en voor ons betekent tijdens de samenwerking rondom de bestrijding en preventie van ratten en muizen in- en rondom uw gebouw.

IPM in het kort

IPM brengt vooral verplichtingen met zich mee rondom de toepassing van chemische- en mechanische bestrijdingsmiddelen. Wij als opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor een waterdichte registratie waarmee kan worden aangetoond dat de (nieuwe) regels rondom een bestrijdingsproces strikt worden nageleefd. Denk hierbij vooral aan bezoekfrequenties, nacontroles en noodzakelijke aanbevelingen rondom preventie en risico-inventarisaties.

 

Het voornaamste doel van IPM is dat de inzet van chemische- of mechanische bestrijdingsmiddelen wordt geminimaliseerd. Om dit doel te bereiken draagt de opdrachtgever ook een verantwoordelijkheid. Het gaat dan vooral over ‘Habitat-management’. Hiermee worden maatregelen bedoeld die genomen kunnen worden om de leefomgeving voor plaagdieren onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk te maken.

 

IPM is dus vooral toegespitst op samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met als doel optimale preventie te realiseren in plaats van (continu terugkerende) curatieve bestrijding.

Digitaal dossier

Wij maken ook een digitaal dossier aan. U krijgt online toegang tot dit dossier. In het dossier staan de periodieke inspectierapportages, plattegronden, beeldregistratie van onze detectiepunten, gemaakte afspraken, aanbevelingen, veiligheidsbladen, onze licenties en een jaarlijkse risico-inventarisatie.

Risico-inventarisatie

Alvorens wij maatregelen treffen op het gebied van knaagdierenbeheersing voeren wij een risicoinventarisatie uit. Deze vindt minimaal 1 keer per jaar plaats. Hierbij gaat de aandacht uit naar de (eventueel) aanwezige knaagdieroverlast en de risico’s die dit met zich meebrengt. Er wordt gekeken naar de omstandigheden die de aanwezigheid van knaagdieren bevorderen en wat de risico’s zijn van 
de mogelijke strategie om de knaagdieren te beheersen. Onze bevindingen leggen wij schriftelijk vast in het digitale dossier.

Strategie

Na de risico-inventarisatie bepalen wij de juiste strategie om de knaagdieren met zo min mogelijk risico’s en bestrijdingsmiddelen optimaal te kunnen beheersen. De strategie waarvoor gekozen wordt is altijd onlosmakelijk verbonden met de beginselen van IPM. In de praktijk betekent dit dat (tenzij het een noodsituatie betreft) eerst wordt aangevangen met monitoring en detectie. Tijdens de monitoring wordt zowel door u als ons aandacht besteed aan wering en preventie. Denk hierbij vooral aan de algemene staat van hygiëne, aanbod van (zwerf)voedsel, voorraad- schoonmaak- en afvalbeleid, de staat van het gebouw en de omgeving.